Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-19 15:25:29
belgia, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

W Unii Europejskiej ochrona własności intelektualnej jest regulowana prawem wspólnotowym. Nie oznacza to jednak, że w Belgii, podobnie jak w Polsce, nie działa wewnątrzkrajowe prawo, które reguluje walkę z piractwem i podrabianymi produktami.

 

 

Jego obowiązywanie jest konieczne, gdyż rozwiązania unijne w niezadowalający sposób chronią właścicieli praw do własności intelektualnej. W dużej mierze ochrona nadal spoczywa na ustawodawstwie krajowym. Jest konieczna, gdyż piractwo i handel podrabianymi produktami oznaczają ogromne straty dla gospodarki.

W Królestwie Belgii ochronę własności intelektualnej reguluje:

  • ustawa z 28.03.1984 r. o wynalazczości,
  • ustawa z 30.06.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • ustawa z 20.05.1975 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
  • konwencja Beneluksu z 1.12.2006 r. o ochronie marek oraz rysunków i modeli.

 

 

Belgijskie prawo chroni...

 

Patenty chronione są przez okres 20 lat od daty zgłoszenia wniosku patentowego, jednak w niektórych przypadkach ich ważność może być przedłużona. Dotyczy to preparatów leczniczych (leków) oraz produktów fitofarmaceutycznych, które uzyskały zezwolenie na dopuszczenie do obrotu (autorisation de mise sur le marché). Ich ochrona może być przedłużona do 25 lat i sześć miesięcy, dzięki zastosowaniu certyfikatów ochronnych CCP (Certificat Complémentaire pour la Protection des médicaments).

Marki (znaki firmowe) podlegają ochronie przez 10 lat na terenie całego Beneluksu (Belgii, Holandii i Luksemburga).

Rysunki i modele nowych projektów (w szczególności ich formy, kolory, materiały, układ itp.) posiadają ochronę przez pięć lat na terenie całego Beneluksu; okres ochrony może być 4-krotnie przedłużany.

Prawa autorskie i prawa pokrewne chronione są przez okres 70 lat po śmierci autora. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym. Autor pracy literackiej, artystycznej lub naukowej nabywa automatycznie prawo do swego dzieła z chwilą jego stworzenia.

Ochrona prawna nowych odmian roślin obejmuje 25 lat w odniesieniu do drzew i winorośli oraz 20 lat w stosunku do pozostałych odmian roślin uprawnych.

Na terenie Beneluksu działają zarówno narodowe instytucje zajmujące się ochroną własności intelektualnej, jak i centralne biuro OBPI w Hadze. Instytucją zajmującą się ochroną własności intelektualnej w Belgii jest Office Belge de la Propriété Intellectuelle (OPRI), który wchodzi w skład federalnego Ministerstwa Gospodarki. Ponadto, zgodnie z Konwencją z 1.12.2006 r., rejestracją marek oraz rysunków i modeli w skali całego Beneluksu zajmuje się Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI).

 

Rejestracja praw

 

Procedury administracyjne związane z rejestracją praw ochrony własności intelektualnej różnią się w zależności od rodzaju tych praw. I tak, patenty rejestrowane i przyznawane są przez Office Belge de la Propriété Intellectuelle (OPRI) w Brukseli. W tym celu należy złożyć wniosek patentowy oraz uiścić opłatę urzędową. Każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od swej narodowości i miejsca zamieszkania, może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie patentu w Belgii. Jednakże osoby spoza UE muszą być reprezentowane w tym celu przez upoważnionego mandatariusza lub adwokata.

Wnioski dotyczące patentów europejskich mogą być składane w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium, gdzie mieści się jego siedziba główna, a ponadto w oddziałach w Hadze, Berlinie, Wiedniu i Brukseli. Po przyznaniu, patent europejski staje się równoważny patentom narodowym w każdym z 36 krajów członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku o jego udzielenie. Należy zaznaczyć, że patentu europejskiego nie należy kojarzyć z państwami członkowskimi UE.

Belgia jest, podobnie jak Polska, stroną Układu o Współpracy Patentowej (PCT). W związku z tym w Belgii można również uzyskać patent międzynarodowy w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (międzynarodowym zgłoszeniu PCT). Patent międzynarodowy jest ważny w 134 krajach będących stronami PCT.

Rejestracją marek, czyli znaków towarowych oraz rysunków i modeli zajmują się OPRI w Brukseli lub przez OBPI w Hadze. Certyfikaty nowych odmian roślin przyznawane są przez OPRI w Brukseli.

Ochrona praw autorskich w Belgii nie wymaga żadnych formalności. Czasami jednak zgłoszenie danego utworu może okazać się korzystne, np. dla udowodnienia daty jego powstania. Zgłoszenia takiego można dokonać w:

  • biurze rejestracyjnym federalnego Ministerstwa Finansów Belgii,
  • w dowolnym biurze notarialnym,
  • Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI).

 

   Ważne linki i adresy

 

Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl

 

Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Belgii: www.brussels.trade.gov.pl/pl

 

Office Belge de la Propriété Intellectuelle (OPRI), który wchodzi w skład federalnego Ministerstwa Gospodarki:

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie Office Belge de la 

Propriété Intellectuelle North Gate III Bd du Roi Albert II 16 1000 Bruxelles

tel. 00-322/775291

email: piie.patents@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be

 

Więcej informacji na temat ochrony własności intelektualnej w Belgii oraz teksty aktów prawnych można znaleźć pod adresem OPRI: http://economie.fgov.be/fr/binaries/Brochure_OPRI-DIE_fr_tcm326-29556.pdf

 

Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI)

Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag (Holandia)

tel. 00-3170/3491111

http://www.boip.int

 

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE (OAMI): www.oami.europa.eu

Europejski Urząd Patentowy (EPO): www.epo.org

 

Źródła: Ministerstwo Gospodarki, europa.eu